Help Center

Användningsvillkor för Projektägare

 1. Nutribute (”Webbplatsen”) och relaterade tjänster har utvecklats och drivs av John Nurminens Stiftelse (organisationsnummer 0895353-5, nedan ”JNS”). Dessa villkor (”Användningsvillkor”) styr din användning av Webbplatsen.
 2. Webbplatsen är en onlineplattform där människor och organisationer (”Projektägare”) kan organisera kampanjer och samla in pengar till projekt till stöd för Östersjön (”Projekt”) och där supportrar kan donera pengar (”Donation”) till stöd för dessa Projekt.
 3. Om du besöker Webbplatsen i syfte att skapa ett Projekt samtycker du till dessa Användningsvillkor, både personligen och å Projektets vägnar som dess auktoriserade representant.
 4. Dessa Användningsvillkor kan ändras eller uppdateras. JNS publicerar ibland uppdateringar av Användningsvillkoren på Webbplatsen. Du måste kontrollera om det finns uppdateringar varje gång du besöker Webbplatsen. Den senaste versionen av dessa Användningsvillkor styr din användning av Webbplatsen och relaterade tjänster, från datumet då den ändrade versionen publicerades på Webbplatsen.
 5. Det finns separata användarvillkor som är förberedda och giltiga för Supportrar.
 6. Alla förfrågningar om att skapa en kampanj för ett Projekt granskas av JNS innan de lanseras. Projektägare måste uppge fullständig information om sin status och det föreslagna Projektet samt eventuell annan information och förtydliganden som JNS kan begära.
 7. JNS accepterar Projekt till Webbplatsen efter eget gottfinnande. Inskickade Projekt måste uppfylla vissa kvalificeringskriterier för att övervägas för Webbplatsen. De måste:
  1. minska utsläpp av näringsämnen, binda näringsämnen eller ta bort dem från Östersjön
  2. innehålla ett insamlingsmål (”Insamlingsmål”) och utgångsdatum för kampanjen (”Tidsgräns för insamling”)
  3. innehålla ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer
  4. innehålla en beskrivning av ditt Projekt och vad du vill samla in pengar till
  5. innehålla lämpliga bevis på Projektets kontoinnehavares identitet och information om bankkontot som kommer användas av Projektet
  6. följa Finlands lagar om penninginsamlingar så att JNS kan samla in pengar till Projektet.
  7. När du skickar in ett Projekt till Webbplatsen representerar du Projektet och intygar att du är behörig att samtycka till dessa Användningsvillkor å Projektägarens vägnar.
  8. JNS betalar ut Donationer till ett Projekt till ett bankkonto meddelas av Projektägare.
  9. Insamlingsmål och Tidsgränser för insamling får inte ändras när ett Projekt har skickats in för godkännande. När projektkampanjen inleds kan du redigera innehållet på din projektsida, förutsatt att du inte ändrar Projektets grunder (detta avgörs av JNS, efter eget gottfinnande).
  10. Insamlingskampanjer för Projekt är begränsade till minst 1 dag och max 365 dagar från det datum då kampanjen aktiveras på Webbplatsen. JNS tar inget ansvar för att ett Projekt inte når sitt Insamlingsmål innan dess att Tidsgränsen för insamling passeras.
  11. Som Projektägare måste du vara medveten om att JNS är bundna att kontrollera hur pengar spenderas av kraven i Finlands lag om penninginsamlingar. JNS måste se till att insamlingen följer lagen om penninginsamlingar och övriga bestämmelser i statsrådets förordning och inrikesministeriets förordning. Pengar som samlas in genom kampanjer måste användas i det syfte som anges i insamlingstillståndet och innehavaren av tillståndet (dvs. JNS) är skyldig att upprätta en redovisning om insamlingen till Polisstyrelsen.
  12. Utöver dessa Användningsvillkor måste Projektägaren samtycka till alla projektrelaterade villkor som anges av JNS, t.ex. för att garantera att JNS får tillgång till den information som krävs för att uppfylla kraven ovan vad gäller att kontrollera hur pengar spenderas. Samtycke till dessa projektbaserade villkor är ett villkor för finansiering.
 8. Som Projektägare måste du:
  1. inte använda Webbplatsen för att efterfråga eller rekrytera volontärer eller anställda för Projekt och/eller relaterat volontärarbete i verkliga livet
  2. genast svara på eventuella frågor eller tillhandahålla eventuell information eller eventuella bevis som JNS ber om för att säkerställa kvaliteten på kampanjen eller för att verifiera uppgifter om Projektet eller din status som Projektägare
  3. hålla din projektsida på Webbplatsen uppdaterad med korrekt information under kampanjen
  4. genast informera JNS om något påverkar genomförandet eller implementeringen av ditt Projekt
  5. genomföra alla Projekt som du har samlat in Donationer till via Webbplatsen huvudsakligen i linje med den budgetplan som angavs på Projektsidan, eller omedelbart betala tillbaka alla Donationer från supportrar till JNS, som styr pengarna till ett liknande Projekt eller det mest kostnadseffektiva Projektet
  6. tillhandahålla minst två uppdateringar om ditt Projekts framsteg och om hur Donationer har använts på Webbplatsen ca 1 månad och 6 månader efter Tidsgränsen för insamling samt en sammanfattning av resultaten (inklusive de genomförda minskningarna/borttagningarna av näringsämnen) i slutet av Projektet
  7. korrekt räkna ut och betala alla skatter (inklusive moms), avgifter eller liknande, om det finns några, som gäller Donationer till dig
  8. följa, samt lagra och använda eventuell information du har om Supportrar i enlighet med, villkoren i Nutributes Dataskyddsbeskrivning och relevant lagstiftning om dataskydd i Finland och EU. I synnerhet får du inte kontakta supportrar i marknadsförings- eller reklamsyfte om du inte har deras samtycke att göra det
  9. inhämta och upprätthålla eventuella licenser, samtycken, godkännanden och andra tillstånd (om några) som krävs för att skapa och driva ett Projekt
  10. hela tiden följa all lagstiftning, alla lagar, regler, bestämmelser och branschstandarder som gäller dig som Projektägare.
  11. Det är förbjudet att erbjuda supportrar förmåner, t.ex. belöningar, gåvor eller andra typer av vederlag.
  12. Du måste registrera dig och skapa ett användarkonto för att kunna skapa och driva ett Projekt, eller för att använda vissa aspekter av Webbplatsen.
  13. Du måste uppge ditt riktiga namn på Webbplatsen.
  14. Det är ditt ansvar att se till att ditt användarkonto är säkert och du är ansvarig för all aktivitet på ditt användarkonto. Du måste genast meddela JNS om eventuell obehörig användning av ditt konto eller lösenord, eller andra säkerhetsöverträdelser kopplade till ditt konto som du känner till.
 9. JNS förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning, efter eget gottfinnande:
  1. stoppa, avvisa eller frysa en kampanj eller ett användarkonto
  2. stoppa eller betala tillbaka en Donation till ett Projekt
  3. ta bort, redigera eller modifiera innehåll, inklusive men ej begränsat till användarbidrag,

om de inte följer dessa Användningsvillkor och i fall där JNS misstänker bedrägeri eller fel, eller av andra orsaker.

 1. Du kan skicka in innehåll till JNS som ska införlivas i en projektkampanj eller publiceras som en kommentar på Webbplatsen. Du samtycker till att vi kan publicera och förmedla sådant innehåll till allmänheten. Genom att skicka in innehåll till JNS ger du oss en evig, royaltyfri, icke-exklusiv, oåterkallelig, global och överförbar licens att:
  1. visa upp, återskapa, modifiera, göra tillägg i, använda, kopiera, publicera, överföra, indexera, crawla, förmedla och anpassa sådant innehåll i alla syften och på alla sätt, överallt i världen, inklusive (utan begränsning) på och i samband med Webbplatsen och relaterade tjänster eller andra tjänster och produkter
  2. tillåta andra personer, företag eller organisationer att göra något av det som nämns i (a) (”Licens”).
  3. För att undvika tveksamheter fortsätter Licensen att gälla även efter att dessa Användningsvillkor har upphört att gälla. Du samtycker till att göra allt som krävs för att låta JNS utnyttja Licensen till fullo.
  4. All immateriell egendom på eller kopplad till Webbplatsen (inklusive Nutributes logotyp och webbplatsens design) och namnet Nutribute (”IE”) tillhör JNS eller våra licensgivare. Din användning av någon IE som ägs av tredje part kan lyda under en tredje parts användningsvillkor. Inget i dessa Användningsvillkor (eller någon annanstans på Webbplatsen) utgör en överföring av eller licens för någon IE till dig. Du får inte använda någon IE utan uttryckligt samtycke från JNS och, i tillämpliga fall, licensgivaren för denna IE. Användning av tredje parts IE utan tillstånd ger JNS rätt att avsluta ditt användarkonto med omedelbar verkan.
  5. Du får inte kopiera, överföra, hyra ut, leasa, distribuera (inklusive, utan begränsning, förmedla till allmänheten), modifiera, översätta eller på annat sätt skapa härledda verk av någon del av Webbplatsen.
  6. Du intygar personligen till JNS att du är minst 18 år.
 2. Du intygar personligen och å Projektägarens vägnar till JNS att:
  1. du har rättsförmåga och behörighet att samtycka till dessa Användningsvillkor och bevilja Licensen
  2. du har inhämtat samtycke från alla personer vars personuppgifter finns i innehållet till att dessa personuppgifter används och avslöjas för JNS och att du har agerat i enlighet med Nutributes sekretesspolicy.
 3. Du samtycker till att du inte kommer vidta någon åtgärd eller skicka in innehåll till Webbplatsen som:
  1. inkräktar på immaterialrätten (inklusive affärshemligheter), moraliska rättigheter, tystnadsplikten eller på något annat sätt inkräktar på en annan persons eller enhets rättigheter
  2. bryter mot tillämpliga lagar, bestämmelser eller relevanta branschkoder eller på annat sätt är olagligt, hotfullt, smädligt, trakasserande, ärekränkande, obscent, kränkande, stötande eller inkräktar på någons integritet
  3. utgör oombett eller inte auktoriserat reklam- eller marknadsföringsmaterial (”skräppost”), kedjebrev, enkäter, lotterier, tävlingar, pyramidspel eller liknande
  4. avbryter, skadar, begränsar, modifierar, inhämtar obehörig åtkomst till eller på annat sätt stör JNS eller tredje parts säkerhetsåtgärder, mjukvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller information (inklusive att skicka in innehåll som innehåller virus, datakod, filer eller program som har för avsikt att ha en sådan effekt)
  5. är felaktigt, vilseledande, bedrägligt eller inkorrekt, inklusive oriktiga uppgifter om din identitet eller koppling till en annan person eller organisation
  6. belastar, eller kan belasta, JNS eller externa tjänsteleverantörers teknikinfrastruktur på ett orimligt sätt (detta avgörs av JNS)
  7. använder manuella eller automatiska mjukvaror, anordningar eller andra processer för att crawla någon sida på Webbplatsen
  8. innehåller en länk till en annan webbplats som innehåller information som, om den var en del av innehållet, skulle bryta mot någon av underartikel (a) till (g).
 4. I den utsträckning som tillåts enligt lag samtycker du till att befria JNS och dess samarbetspartners från ansvar för alla förluster, skadestånd, anspråk, skador och kostnader (inklusive juridiska kostnader och utgifter fullt ut) samt straffavgifter som de ådragit sig och som uppstått ur eller kan kopplas till:
  1. din användning eller ditt missbruk av, eller felaktiga åtkomst till, Webbplatsen
  2. eventuellt bedrägeri, brott mot tillämplig lag eller avsiktlig överträdelse av dig eller å dina vägnar
  3. publicering eller användning av innehåll som skickats in av dig eller tredje part som använder ditt konto i enlighet med Licensen i artikel 22., inklusive, utan begränsning, anspråk av tredje part kopplat till ärekränkning, försumlig felaktig framställning, skadlig osanning, lagtrots, rätt till integritet, intrång i upphovsrätten, intrång i varumärkesrätten, annat intrång i immaterialrätten, yppande av konfidentiell information, falskt föregivande och vilseledande eller bedrägligt beteende.
  4. Du samtycker till att informera JNS om eventuella förhållanden som rimligtvis kan antas falla under artikel 29. ovan så fort som möjligt efter att du har blivit medveten om det.
  5. Om din förseelse som Projektägare leder till att JNS eller dess betalningsleverantörer tvingas betala tillbaka en betalning som gjorts via Webbplatsen, samtycker du till att befria JNS från ansvar för alla förluster, kostnader och utgifter som uppstår till följd av en återdebitering kopplad till ditt Projekt (inklusive alla avgifter som våra betalningsleverantörer tar ut i samband med återdebiteringen). Du samtycker till att JNS kan kvitta återdebiteringsbeloppet mot eventuella belopp som JNS är skyldiga dig, även Donationer till dig som finns på JNS insamlingskonto.

Ansvarsbefrielsen fortsätter att gälla även efter att dessa Användningsvillkor har upphört att gälla.

 1. Allt ditt innehåll och alla dina personuppgifter lagras i enlighet med Nutributes Dataskyddsbeskrivning. Läs detta dokument noga för att se till att du förstår det innan du godkänner dessa Användningsvillkor.
 2. JNS kan pausa eller stoppa din användning av Webbplatsen och relaterade tjänster genom att meddela dig skriftligt om du har brutit mot dessa användningsvillkor och under förutsättning att:
  1. ditt brott är allvarligt
  2. ditt brott berättigar att din tillgång pausas eller stoppas (det som är relevant).
 3. Om du vill säga upp ditt användarkonto kan du göra det genom att följa anvisningarna på Webbplatsen.
 4. Vid, eller vid någon tidpunkt efter, uppsägningen av ditt användarkonto, oavsett orsak, raderar JNS ditt innehåll utom i den utsträckning som JNS är skyldiga att spara det enligt lag eller du ger JNS tillstånd att spara eller använda det. Det är ditt ansvar att se till att du har lagrat ditt innehåll någon annanstans innan du avslutar eller säger upp ditt användarkonto. JNS är inte skyldiga att tillhandahålla en kopia av ditt innehåll och kan ta bort och kassera eventuella data när som helst efter att ditt användarkonto har sagts upp.
 5. JNS förbehåller sig rätten att när som helst ändra, pausa eller avsluta hela eller delar av den här Webbplatsen och relaterade tjänster, med eller utan förvarning. JNS garanterar inte att något innehåll, däribland ditt innehåll, alltid eller vid en specifik tidpunkt är tillgängligt via Webbplatsen.
 6. Dessa Användningsvillkor styrs av lagarna i Finland och behörig domstol är Helsingfors tingsrätt.