Help Center

Käyttöehdot projektien omistajille

1.    Nutribute (“Verkkosivusto”) ja siihen liittyvät palvelut on tuottanut ja niitä hallinnoi John Nurmisen Säätiö (Y-tunnus 0895353-5, jäljempänä ”JNS”). Näitä ehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan käyttäessäsi verkkosivustoa.

2.    Verkkosivusto on alusta, jolla luonnolliset henkilöt ja yhteisöt (”Projektin omistajat”) voivat JNS:n avulla kampanjoida ja kerätä varoja Itämeren hyväksi toteutettaviin hankkeisiin (”Projektit”) ja jolla tukijat voivat lahjoittaa rahaa (”Lahjoitus”) näiden projektien tukemiseksi.

3.    Mikäli käytät Verkkosivustoa luodaksesi Projektin, sitoudut näihin käyttöehtoihin sekä henkilökohtaisesti että kyseisen Projektin edustajana.

4.    Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa tai päivittää. JNS lisää käyttöehtojen päivityksiä Verkkosivustolle ajoittain. Tarkista päivitykset aina käyttäessäsi Verkkosivustoa. Käyttöehtojen viimeisin versio koskee kaikkea tämän Verkkosivuston ja siihen liittyvien palveluiden käyttöä siitä päivämäärästä lähtien, kun uusittu versio on lisätty Verkkosivustolle.

5.    Projekteille lahjoittamisesta on laadittu ja voimassa erilliset ehdot.

6.    JNS tarkistaa kaikki kampanjat ennen niiden julkaisua. Projektin omistajien tulee antaa täydelliset tiedot heidän asemastaan sekä ehdotetusta Projektista sekä JNS:n mahdollisesti pyytämät lisätiedot ja selvitykset.

7.    Projektin julkaiseminen Verkkosivustolla on yksin JNS:n harkintavallassa. Jätettyjen Projektien tulee täyttää tietyt laadulliset kriteerit, jotta voidaan arvioida, onko niiden julkaiseminen Verkkosivustolla mahdollista. Niiden täytyy:

(a)  vähentää ravinnepäästöjä, sitoa ravinteita tai poistaa niitä Itämerestä;

(b)  sisältää keräystavoite (”Keräystavoite”) ja kampanjan päättymispäivä (”Keräyksen määräaika”);

(c)   sisältää sinun nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi;

(d)  sisältää kuvaus Projektista sekä siitä, mitä tarkoitusta varten varoja kerätään;

(e)  sisältää asianmukainen dokumentaatio Projektin käyttäjätilin haltijan henkilöllisyydestä ja Projektin käyttämästä pankkitilistä; ja

(f)    noudattaa Suomen rahankeräystä koskevia lakeja niin, että JNS voi ryhtyä rahankeräykseen Projektia varten.

8.    Jättäessäsi projektin julkaisemista varten Verkkosivulle, edustat Projektia ja vakuutat, että sinulla on valtuudet sitoutua näihin Käyttöehtoihin Projektin omistajan puolesta.

9.    JNS maksaa Projektiin osoitetut Lahjoitukset Projektin omistajan ilmoittamalle pankkitilille.

10.  Keräystavoitteita ja Keräyksen määräaikoja ei voi muuttaa sen jälkeen, kun Projekti on jätetty hyväksyttäväksi. Kampanjan alkamisen jälkeen voit muokata Projektin verkkosivun sisältöä, mikäli tämä ei muuta Projektin sisältöä (minkä päättää yksin JNS harkintansa mukaan). 

11.  Keräyskampanjat Projekteille kestävät vähintään 1 päivän ja enintään 365 päivää siitä päivästä, kun kampanja julkaistaan Verkkosivustolla. JNS ei ole vastuussa siitä, että Projekti täyttää Keräystavoitteensa Keräyksen määräajan loppuun mennessä.

12.  Projektin omistajan tulee tiedostaa, että JNS:öön kohdistuu Suomen rahankeräyslain mukaisena rahankerääjänä erilaisia varojen käytön valvontaan liittyviä velvoitteita. JNS:n on huolehdittava siitä, että rahankeräys toimeenpannaan rahankeräyslain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen ja sisäasiain ministeriön asetuksen mukaisesti. Rahankeräyksellä saadut varat on käytettävä rahankeräysluvassa määrättyyn käyttötarkoitukseen ja luvansaajaa (ts. JNS) koskee rahankeräyslaissa säädetty tilitysvelvollisuus.

13.  Projektin omistajan edellytetään sitoutuvan näiden Käyttöehtojen lisäksi JNS:n mahdollisiin hankekohtaisiin ehtoihin, joissa JNS:lle taataan muun ohella riittävät tiedonsaantioikeudet, jotta se voi toteuttaa edellä mainitut varojen käytön valvontaan liittyvät velvoitteet. Hankekohtaisiin ehtoihin sitoutuminen on rahoituksen saamisen ehdoton edellytys.

14.  Projektin omistajana sinun tulee:

(a)  pidättäytyä käyttämästä Verkkosivustoa vapaaehtoisten tai työntekijöiden hankkimiseen tai rekrytoimiseen Projekteihin ja/tai niihin liittyvään vapaaehtoistyöhön;

(b)  vastata kaikkiin kysymyksiin ja antaa kaikki tieto tai dokumentit, joita JNS pyytää taatakseen kampanjan laadun tai varmistuakseen Projektin yksityiskohdista tai sinun asemastasi Projektin omistajana;

(c)   pitää Projektin sivu Verkkosivustolla päivitettynä oikeilla tiedoilla kampanjan aikana;

(d)  ilmoittaa JNS:lle välittömästi, jos jokin vaarantaa tai haittaa Projektin toteutumista tai toteuttamista.

(e)  saattaa loppuun kaikki projektit, joille on Verkkosivuston kautta kerätty Lahjoituksia olennaisesti niiden linjausten mukaisesti, jotka Projektin sivulla budjettisuunnitelmassa on määritetty tai palauttamaan Kannattajien Lahjoitukset kokonaisuudessaan ja välittömästi JNS:lle, mistä ne ohjataan mahdollisimman samankaltaisen tai mahdollisimman kustannustehokkaan Projektin käyttöön;

(f)    antaa vähintään kaksi päivitystä Projektin etenemisestä ja siitä mihin Lahjoituksia on käytetty. Päivitykset tulee tehdä, kun yksi kuukausi ja myöhemmin kuusi kuukautta Keräyksen määräajasta on kulunut. Lisäksi Projektin omistajan tulee Projektin lopuksi tehdä yhteenveto Projektin tuloksista (mukaan lukien toteutuneista ravinnepäästöjen vähennyksistä / poistettujen ravinteiden määrästä);

(g)  suorittaa kaikki verot (mukaan lukien mahdollinen arvonlisävero), maksut ja vastaavat, jotka soveltuvat Projektin omistajalle tehtyyn Lahjoitukseen.

(h)  noudattaa kokonaisuudessaan ja säilyttää ja käyttää kaikkea Tukijoista mahdollisesti saatuja tietoja Nutributen tietosuojaehtojen, Suomen tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä soveltuvan yhteisölainsäädännön mukaisesti. Sinun tulee erityisesti pidättäytyä yhteydenpidosta Tukijoihin markkinointi- tai promootiotarkoituksessa, ellei sinulla ole heidän nimenomaista lupaansa tehdä niin;

(i)    hankkia ja ylläpitää kaikki tarpeelliset lisenssit, suostumukset, hyväksymiset ja muut luvat, joita vaaditaan Projektien luomisessa ja toteuttamisessa; ja

(j)    noudattaa aina kaikkia lakeja, säädöksiä, sääntöjä, ohjeita ja alan laatuvaatimuksia, joita sinuun Projektin omistajana soveltuu.

15.  Etujen, ts. palkkioiden, lahjojen tai muiden vastikkeiden tarjoaminen Projektin yhteydessä Tukijoille on kiellettyä.

16.  Sinun tulee rekisteröityä ja luoda käyttäjätili luodaksesi ja toteuttaaksesi Projektin tai käyttääksesi muita Verkkosivuston ominaisuuksia.

17.  Sinun täytyy käyttää oikeaa nimeäsi Verkkosivustolla.

18.  On sinun vastuullasi varmistaa käyttäjätilisi tunnusten tietoturva ja olet vastuussa kaikesta toiminnasta käyttäjätililläsi. Sinun tulee ilmoittaa JNS:lle välittömästi kaikesta tilisi tai salasanasi luvattomasta käytöstä tai muista tiliisi liittyvistä tietoturvaloukkauksista.

19.  JNS varaa yksinoikeuden, milloin vain ja ilman ilmoitusta:

(a)  peruuttaa, hylätä tai keskeyttää kampanjan tai käyttäjätilin;

(b)  peruuttaa tai palauttaa Projektille tehdyn yksittäisen Lahjoituksen; ja

(c)   poistaa, muuttaa tai muokata kaikkea sisältöä, mukaan lukien, mutta rajoittumatta kaikkiin Käyttäjien lisäyksiin,

jotka ovat näiden käyttöehtojen vastaisia, tai tilanteessa, jossa JNS epäilee petosta tai erehdystä tai muusta perustellusta syystä.

20.  Voit jättää JNS:lle Sisältöä lisättäväksi Projektin kampanjaan tai julkaistavaksi kommenttina Verkkosivustolla. Hyväksyt, että kaikki tällainen Sisältö voidaan julkaista ja jakaa yleisölle. Jättämällä Sisältöä annat JNS:lle ajallisesti rajoittamattoman, rojaltivapaan, ei-yksinomaisen, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen ja siirrettävissä olevan lisenssin:

(a)  esittää, toisintaa, muokata, lisätä, käyttää, kopioida, julkaista, välittää, luetteloida, indeksoida, viestittää ja mukauttaa edellä mainittua sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen missä tahansa maailmassa, mukaan lukien (ilman rajoituksia) suhteessa Verkkosivustoon ja siihen liittyviin palveluihin, tai mihin tahansa muihin palveluihin tai tuotteisiin; ja

(b)  myöntää toiselle luonnolliselle henkilölle, yhtiölle ja järjestölle oikeuden tehdä kohdassa (a) mainitut seikat (”Lisenssi”).

21.  Selvyyden vuoksi todetaan, että Lisenssi on voimassa myös sen jälkeen, kun nämä Käyttöehdot eivät enää sovellu. Sitoudut tekemään kaiken tarpeellisen, jotta JNS voi parhaimmalla tavalla hyödyntää Lisenssiä.

22.  Kaikki Verkkosivuston aineisto ja niihin liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien Nutributen logo ja sivun muotoilu) sekä nimi Nutribute kuuluvat JNS:lle tai sen lisenssinantajille. Käyttäessäsi kolmansien osapuolien omistamia immateriaalioikeuksia voit olla sidottu kolmannen osapuolen käyttöehtoihin. Mikään näissä Käyttöehdoissa (tai muuten Verkkosivustolla) ei siirrä tai lisensoi mitään oikeuksia sinulle. Sinun ei tule käyttää mitään tällaista oikeutta ilman nimenomaista lupaa JNS:ltä tai kyseisen immateriaalioikeuden lisenssinantajalta. Immateriaalioikeuksien loukkaus oikeuttaa JNS:n lopettamaan Käyttäjätilisi välittömästi.

23.  Sinulla ei ole oikeutta kopioida, siirtää, vuokrata, jakaa (mukaan lukien rajoituksetta sen julkaiseminen yleisölle), muokata, kääntää tai muutoin luoda johdannaisia töitä mistään Verkkosivuston osasta.

24.  Vakuutat JNS:lle, että olet vähintään 18-vuotias.

25.  Vakuutat JNS:lle, sekä henkilökohtaisesti että Projektin omistajan puolesta, että:

(a)  olet oikeustoimikelpoinen ja sinulla on toimivalta hyväksyä nämä Käyttöehdot ja myöntää Lisenssi;

(b)  sinulla on lupa kaikilta niiltä henkilöiltä, joiden henkilötietoja sisältyy Sisältöön, käyttää ja luovuttaa nämä henkilötiedot JNS:lle ja olet myös muutoin toiminut Nutributen tietosuojaa koskevan ohjeen mukaisesti.

26.  Vakuutat, että et ryhdy toimenpiteisiin tai lataa Verkkosivustolle Sisältöä, joka:

(a)  loukkaa mitään immateriaalioikeutta (mukaan lukien liikesalaisuudet), moraalisia oikeuksia, salassapitovelvollisuutta tai muuten loukkaa mitään toisen henkilön tai yhteisön oikeuksia;

(b)  on soveltuvien lakien, sääntöjen tai olennaisten alan käytäntöjen vastainen tai muutoin laiton, uhkaava, herjaava, häiritsevä, säädytön, vahingollinen, loukkaava tai toisen yksityisyyttä loukkaava;

(c)   sisältää luvatonta mainontaa tai mainosmateriaalia, ketjukirjeitä, kyselyitä, arvontoja, onnenpelejä, kilpailuja, pyramidihuijauksia tai muita vastaavia;

(d)  häiritsee, vahingoittaa, rajoittaa, muokkaa, tai sisältää luvattoman pääsyn tai muutoin puuttuu minkään tietoturvatoimen, ohjelmiston, laitteiston tai televiestintälaitteiston asianmukaiseen toimintaan tai JNS:n tai minkään kolmannen osapuolen tietoihin (mukaan lukien sellaisen Sisällön lisääminen, joka sisältää viruksia, tietokonekoodeja, kansioita tai ohjelmia, joiden tarkoituksena on jonkinlainen haitallinen vaikutus);

(e)  on valheellista, harhaanjohtavaa tai epätarkkaa, mukaan lukien harhaanjohtavan tiedon esittäminen henkilöllisyydestäsi tai yhteyksistäsi toiseen luonnolliseen henkilöön tai yhteisöön;

(f)    asettaa tai voi asettaa (JNS:n arvion perusteella) kohtuuttoman suuren kuormituksen JNS:n tai sen ulkopuolisen palveluntarjoajan tekniikkainfrastruktuurille;

(g)  käyttää manuaalista tai automaattista ohjelmistoa, laitetta tai muuta menetelmää indeksoidakseen mitään Verkkosivuston sivua; tai

(h)  sisältää linkin mille tahansa toiselle verkkosivustolle, jonka sisältämä tieto osana Sisältöä olisi näiden alakohtien (a) – (g) vastainen.

27.  Suostut lainsäädännön sallimissa rajoissa korvaamaan JNS:lle ja sen kaikille yhteistyökumppaneille kaikki menetykset, vastuut, vaateet, vahingot ja kulut (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan) sekä heidän aiheuttamansa tai heille määrätyt sakot, jotka johtuvat tai liittyvät:

(a)  harjoittamaasi Verkkosivuston käyttöön, väärinkäyttöön taikka luvattomaan käyttöön,

(b)  johonkin petolliseen toimeen, soveltuvan lain vastaiseen toimintaan tai itsesi tai toisen sinun puolestasi tekemään tahalliseen rikkomukseen; ja

(c)   sinun tai kenen tahansa ulkopuolisen sinun tiliäsi käyttäen lisäämän Sisällön julkaisemiseen tai käyttöön näiden Käyttöehtojen kohdan 22. Lisenssin vastaisesti, mukaan lukien rajoituksetta kenen tahansa ulkopuolisen esittämät vaatimukset liittyen kunnianloukkaukseen, laiminlyönnistä johtuvaan virheeseen, oikeuden halventamiseen, tietosuojaan, tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden loukkaukseen, salassa pidettävän tiedon ilmaisemiseen tai levittämiseen sekä harhaanjohtavaan tai muulla tavoin rikolliseen toimintaan.

28.  Vakuutat ilmoittavasi JNS:lle kaikista niistä seikoista, joiden voidaan kohtuudella katsoa kuuluvan edelliseen kohtaan mahdollisimman pian tultuasi niistä tietoisiksi.

29.  Mikäli Projektin omistajana menettelet tavalla, joka johtaa takaisinperintään siten että JNS:ltä tai sen maksupalvelun toteuttajilta vaaditaan tämän seurauksena Verkkosivuston kautta tehdyn maksun palauttamista, sitoudut korvaamaan JNS:lle kaikki menetykset, maksut ja kulut, jotka ovat seurausta maksun palautuksesta liittyen sinun Projektiisi (mukaan lukien kaikki maksupalvelun tarjoajien maksut, jotka liittyvät kyseiseen maksun palautukseen). Hyväksyt, että JNS voi kuitata maksun palautuksen määrän Lahjoituksista, joita JNS säilyttää Keräystilillä.

Korvausvelvollisuudet säilyvät voimassa senkin jälkeen, kun näitä käyttöehtoja ei enää sovelleta.

30.  Kaikki sinun Sisältösi ja henkilötietosi säilytetään Nutributen tietosuojaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Pyydämme sinua tutustumaan tähän asiakirjaan huolellisesti ennen näiden Käyttöehtojen hyväksymistä, jotta voit varmistua siitä, että olet ymmärtänyt sen sisällön.

31.  JNS voi keskeyttää tai lopettaa Verkkosivuston ja siihen liittyvien palveluiden käytön antamalla sinulle kirjallisen ilmoituksen, jos olet rikkonut näitä Käyttöehtoja ja edellyttäen, että:

(a)  rikkomus on merkittävä ja vakava; ja

(b)  pääsysi keskeyttäminen tai lopettaminen kyseisessä tapauksessa on JNS:n näkemyksen mukaan oikeutettua rikkomuksesi perusteella.

32.  Mikäli haluat lopettaa Käyttäjätilisi, voit tehdä niin seuraamalla Verkkosivustolla annettuja ohjeita.

33.  Lopettaessaan käyttäjätilisi tai milloin tahansa sen jälkeen, JNS poistaa kaiken Sisältösi paitsi siltä osin kuin JNS on lain nojalla velvollinen säilyttämään sitä, tai mikäli annat suostumuksesi, JNS voi ylläpitää tai käyttää sitä. Sinun tulee varmistua siitä, että olet tallentanut Sisältösi muualle ennen käyttäjätilisi peruuttamista tai lopettamista. JNS:llä ei ole mitään velvollisuutta säilyttää kopiota Sisällöstä ja voi poistaa tai hävittää tiedot käyttäjätilin päättämispäivästä lähtien.

34.  JNS varaa oikeuden muokata, keskeyttää tai lopettaa koko Verkkosivuston tai minkä tahansa sen osan tai siihen liittyvät palvelut milloin tahansa ilman ilmoitusta. JNS ei takaa, että mikään sisältö, mukaan lukien sinun Sisältösi, on käytettävissä Verkkosivustolla ylipäätään taikka tiettyinä aikoina.

35.  Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, ja toimivaltainen tuomioistuin on Helsingin käräjäoikeus.