Help Center

Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 §

Datum för uppgörande 25.5.2018

1 Den registeransvarige

John Nurminens Stiftelse (JNS), Bölegatan 2, 00240 Helsingfors

2 Kontaktperson i ärenden gällande registret

Ombudsman Annamari Arrakoski-Engardt, annamari.arrakoski-engardt@jnfoundation.fi

3 Registrets namn

Användare som registrerat sig på webbplatsen och supportrar av Nutribute

4 Rättslig grund för och ändamål med behandlingen av personuppgifter

Användarna är projektägare som registrerat sig på webbplatsen Nutribute och supportrar. Registret behandlas för upprätthållande av användarkonton, redigering och utveckling av tjänsten, förhindring av missbruk, övervakning av att innehållet är sakligt, statistikföring samt kommunikation. Kommunikationen fokuserar enbart på webbplatsen Nutributes innehåll. JNS använder inte registret för kommersiella ändamål.

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen är fullgörandet av ett avtal (projektägare och supportrar) och ett berättigat intresse (andra registrerade användare) rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter.

5 Registrets datainnehåll

För registrerade användare:

 • registreringsuppgifter, såsom användarnamn, lösenord och e-postadress,
 • uppgifter om det innehåll som användaren lagt in, och
 • kontaktinformation och bankkontots nummer för inbetalning av donationer.

För supportrar:

 • namn och e-postadress
 • donationens värde

Uppgifter som lagras om kunder som tar emot nyhetsbrevet är också uppgift om att nyhetsbrevet har öppnats och uppgifter om antalet klickningar på länkar i nyhetsbrevet.

6 Regelmässiga uppgiftskällor

Registeruppgifterna fås direkt från personerna själva och från betalningsleverantörer.

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Övriga användare i tjänsten ser namnen på de projektansvariga. Övriga användare ser donators namn, om denne ger sin tillåtelse för detta. JNS överlåter donatorns e-postadress till den projektansvariga, om donatorn ger sin tillåtelse för detta. Projektägaren ansvarar för att uppgifterna används i enlighet med personuppgiftslagen.

JNS kan lämna ut personuppgifter till avtalsparter som upprätthåller webbplatsen. Då uppgifter lämnas ut ansvarar avtalsparten för att uppgifterna används i enlighet med personuppgiftslagen.

8 Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Eftersom personuppgifter kan lagras på servrar som ligger i olika länder, kan de föras över internationella gränser utanför landet där den registrerade angett sina personuppgifter och där han/hon använder tjänsten, inklusive länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I sådana fall kommer JNS att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att personuppgifter skyddas på ett lämpligt sätt, enligt kraven i gällande lagstiftning. Genom att använda tjänsten och/eller genom att ge personuppgifter till JNS ger den registrerade uttryckligen JNS tillåtelse att överföra sina personuppgifter över internationella gränser.

9 Principerna för skyddet av registret

Endast en avgränsad grupp anställda har rätt att använda systemet och ha tillgång till uppgifterna. Uppgifterna samlas i ett system som är skyddat med brandmur, lösenord och andra tekniska metoder.

10 Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig behandling av personuppgifter för direkta marknadsföringssyften. Dessutom har den registrerade rätt enligt tillämplig dataskyddslagstiftning att när som helst:

 • få veta hur de egna personuppgifterna behandlas;
 • få tillgång till sina egna uppgifter och få kontrollera de personuppgifter som behandlas som gäller den registrerade själv;
 • kräva att en inexakt och felaktig personuppgift rättas och att uppgifter kompletteras;
 • kräva radering av personuppgifter;
 • annullera sitt samtycke och motsätta sig behandling av personuppgifter till den del som behandlingen av personuppgifter baserar sig på ett samtycke;
 • få personuppgifter i maskinläsbar form och få översända dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig under förutsättning att den registrerade själv har skickat personuppgifterna till John Nurminens Stiftelse, dessa personuppgifter behandlas på grundval av ett avtal eller givet samtycke och behandlingen görs automatiskt; och
 • kräva en begränsning av behandlingen av personuppgifter.

Begäran ska skickas skriftligen till den personuppgiftsansvariga. Den personuppgiftsansvariga kan begära att den registrerade specificerar sin begäran om att verifiera sin identitet innan begäran handläggs. Den personuppgiftsansvariga kan vägra utföra en begäran utifrån en grund som föreskrivs i lag. Den personuppgiftsansvariga ger kunden svar inom den tid som föreskrivs i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Den registrerade har också alltid rätt att lämna in ett klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten eller till den tillsynsmyndighet i den medlemsstat i EU där den registrerade har sin boningsort eller arbetsplats, om den registrerade anser att personuppgifter inte har behandlats i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

11 Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Den personuppgiftsansvariga strävar kontinuerligt efter att utveckla sina tjänster och förbehåller sig därför rätten att ändra på denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på denna sida.