Help Center

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Laatimispäivä 25.5.2018

1 Rekisterinpitäjä

John Nurmisen Säätiö (JNS), Pasilankatu 2, 00240 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Asiamies Annamari Arrakoski-Engardt, annamari.arrakoski-engardt@jnfoundation.fi

3 Rekisterin nimi

Nutribute-joukkorahoitusalustan rekisteröityneet käyttäjät ja lahjoittajat

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Rekisteröidyt ovat Nutribute-verkkopalveluun rekisteröityneitä hankkeiden toteuttajia sekä tukijoita. Rekisteriä käytetään käyttäjätunnusten ylläpitoon, palvelun toteuttamiseen, kehittämiseen ja väärinkäytösten estämiseen, sisällön asiallisuuden valvontaan, tilastointiin ja viestintään. Viestintä keskittyy ainoastaan Nutribute -sivuston sisältöihin. JNS ei käytä rekisteriä kaupallisiin tarkoituksiin.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimuksen toimeenpaneminen (projektien omistajat ja lahjoittajat) sekä oikeutettu etu (muut rekisteröityneet käyttäjät).

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityneiden käyttäjien osalta rekisteri sisältää

 • rekisteröitymistiedot, kuten nimi, salasana ja sähköpostiosoite
 • tiedot käyttäjän lisäämistä sisällöistä ja
 • yhteystiedot ja pankkitilin numero lahjoitusten maksamista varten.

Lahjoittajien osalta rekisteri sisältää

 • nimi ja sähköpostiosoite
 • lahjoituksen määrä

Uutiskirjeen vastaanottavilta tallennettavia tietoja ovat lisäksi tieto uutiskirjeen avaamisesta ja tiedot uutiskirjeen linkkien klikkausmääristä.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan suoraan henkilöiltä itseltään sekä maksunvälittäjiltä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Hankkeiden toteuttajien nimet näkyvät muille palvelun käyttäjille. Tukijan nimi näkyy muille palvelun käyttäjille, jos tukija antaa siihen suostumuksensa. JNS luovuttaa tukijan sähköpostiosoitteen hankkeen toteuttajalle, jos tukija antaa siihen suostumuksensa. Hankkeen toteuttaja vastaa tietojen käytöstä henkilötietolain mukaisesti.

JNS voi luovuttaa henkilötietoja verkkopalvelua ylläpitävälle sopijakumppanille. Tietoja luovutettaessa sopijakumppani vastaa tietojen käytöstä henkilötietolain mukaisesti.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Koska henkilötietoja voidaan tallettaa useissa maissa sijaitseville palvelimille, niitä voidaan siirtää kansainvälisten rajojen yli sen maan ulkopuolelle, jossa rekisteröity on syöttänyt henkilötietojaan ja jossa hän käyttää palvelua, mukaan lukien maat Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisissa tapauksissa JNS ryhtyy aiheellisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että henkilötiedot on suojattu riittävästi, ajantasaisen lain vaatimusten mukaan. Käyttämällä palvelua ja/tai antamalla henkilötietoja JNS:lle rekisteröity antaa JNS:lle nimenomaisen suostumuksen siirtää henkilötietojaan kansainvälisten rajojen yli.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmän käyttöoikeus on vain rajallisella määrällä työntekijöitä. Tiedot kerätään järjestelmään, joka on palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattu.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto omien henkilötietojen käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsiteltävät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojen poistamista;
 • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen;
 • saada henkilötiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot John Nurmisen Säätiölle, kyseisiä henkilötietoja käsitellään sopimuksen tai annetun suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuin- tai työpaikka sijaitsee, mikäli katsoo, että henkilötietoja ei olla käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11 Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pyrkii jatkuvasti kehittämään palvelujaan ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.