Reason inactive this Campaign is not provided by Nutribute Team

Pienet puhdistamot, suuri kuormitusriski

Vantaanjoen vesistöalueella toimii useita asukasvastineluvun 20-99 puhdistamoita, joiden kuormitusta pystytään kustannustehokkaasti vähentämään. Kuormitusvähenemä vastaa yhtä AVL 10 000 puhdistamoa!

522.00
Raised Of €6,200.00
8.4193548387097% Complete (success)
8%
0 Days Left

Flexible Funding

This Campaign started on November 30 and closed on December 18, 2018, 09:18.
(UTC/GMT 18/12/2018 08:18)

The quantified nutrient reduction/removal is :400 kg/a

Campaign Closed

Funders 3

 • Anonymous

  Velipekka Hiltunen

  04-05-2018
 • Anonymous

  Anonymous

  03-20-2018

  Vantaanjoki kirkkaaksi :-)

 • € 500.00

  Kirsi Paulamäki

  01-16-2018

  Päätimme apteekissa vähentää muoviroskan määrää. Muutimme pakkausvälineet (kassit) maksullisiksi. Pussien maksuista kertyneistä varoista luovutamme osan Vantaanjoen suojelutyöhön.

Pienet puhdistamot, suuri kuormitusriski

Hankkeen toteuttaja

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys on vuonna 1963 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka perustehtävä on vesiensuojelun edistäminen toimialueellaan. Yhdistyksessä työskentelee 10 henkeä, joista tutkijoina limnologeja, iktyonomi, geologi ja maantieteilijä. Yhdistyksellä on monipuolinen pitkäjänteinen kokemus Vantaanjoen vesistön lisäksi alueen toimijoista sekä hyvät yhteistyöverkostot eri tahoihin.

Ympäristöluvanvaraisuuden piiristä lakimuutoksessa pois jääneet puhdistamot

Ympäristönsuojelulain uudistamisessa vuonna 2014 pienimpien jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvat raukesivat ja ne siirtyivät haja-asutuksen jätevesisääntelyn piiriin. Ympäristöluvissa näille puhdistamoille oli määrätty tapauskohtaisesti hajajätevesilainsäädäntöä selvästi ankarampia puhdistusvaatimuksia sekä edellytetty tarkkailua ja raportointia, joihin hajajätevesilainsäädäntö ei velvoita.

Tällaisia omakotitalojen ja ympäristöluvan edellyttämien puhdistamoiden väliin jääviä jätevesijärjestelmiä on esimerkiksi haja-asutusalueilla sijaitsevissa leiri- ja kurssikeskuksissa sekä kouluissa ja kahviloissa. Yhdistyksen alustavan selvityksen perusteella näitä on lukuisia Vantaanjoen Riihimäeltä Helsinkiin asti ulottuvalla vesistöalueella. Tehostamalla 20 huonosti toimivan ympäristöluvanvaraisuuden piiristä pudonneen puhdistamon jäteveden käsittelyä voidaan päästä kuormitusvähenemään, joka vastaa orgaanisen aineen osalta yhden ja fosforin osalta peräti kolmen asukasvastineluvultaan (AVL) 10 000 jätevedenpuhdistamon vesistökuormitusta. Potentiaalinen kuormitusvähenemä on huomattava. Esimerkiksi Nurmijärven kirkonkylän jätevedenpuhdistamon (AVL 7 430) keskimääräinen kuormitus Vantaanjokeen vuonna 2016 oli orgaanista ainesta kuvastavan BOD:n osalta 2 500 kg/v, fosforin osalta 146 kg/v ja typen osalta 13 500 kg/v.

Miten hanke toteutetaan?

Hankkeessa etsitään ympäristöluvanvaraisuuden piiristä pudonneet puhdistamot ja selvitetään niiden jäteveden käsittelyn tilanne kiinteistökäynnein yhdessä puhdistamoiden hoitajien kanssa ja tarvittavin näytteenotoin. Samalla kartoitetaan kuntien puhdistamoille mahdollisesti määräämien velvoitteiden tilanne. Kartoitustulosten perusteella laaditaan puhdistamokohtaiset sekä yleisemmät toimenpidesuositukset puhdistamoille sekä kunnille. Puhdistamonhoitajia opastetaan tarpeen mukaan puhdistamoiden huollossa ja he verkostoituvat keskenään pystyen jatkossa vaihtamaan tietoja ja ratkaisuja eri tilanteisiin liittyen. Lisäksi viranomaiset saavat hankkeesta tietoa mahdollisesti tarvittavien puhdistamoiden erillismääräyksien tueksi, millä osaltaan pystytään varmistamaan hyvä puhdistustulos. Nutribute-rahoituksella teetämme vesianalyyseja puhdistustuloksen tehostumisen seuraamiseksi.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa ympäri Suomen pienten puhdistamoiden kuormituksen hallitsemiseksi. 

What We Need and Why

Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosille 2018–2019 on 65 000 € (ALV 0). Hakija on arvonlisäverovelvollinen. Uudenmaan ELY-keskus, vesiensuojeluyhdistyksen jäsenet sekä Espoon kaupunki ovat jo sitoutuneet rahoittamaan hanketta yhteensä 50 000 €:lla, mikä kertoo hankkeen tarpeellisuudesta. Uudenmaan ELY-keskukselta haetaan myöhemmin hankkeen edetessä 10 000 € ja Nutribute-alustan avulla on tavoitteena kerätä rahoitusta 5 000 € (ALV0, alvillinen summa 6 200 €). Nutribute-rahoituksella tehdään vesianalyysejä, ja saadaan näin arvokasta tietoa todellisesta kuormituksesta ja pystytään myöhemmin näyttämään kuormituksen väheneminen tehtyjen toimenpiteiden seurauksena. Näin parhaat ja tehokkaimmat keinot puhdistamoiden toiminnan tehostamiseksi voidaan jakaa edelleen eteenpäin.

Omakotitalojen ja ympäristöluvan edellyttämien puhdistamoiden väliin jäävät jätevesijärjestelmät aiheuttavat paikoin merkittävää ympäristökuormitusta purkuvesistössä, vaikka jätevedet käsiteltäisiinkin niissä hajajätevesivaatimusten mukaisesti. Tällä voi olla paikallisesti suuri merkitys vesistöjen lisäksi pohjavesien tilaan sekä alueiden yleiseen viihtyvyyteen ja virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Lopulta kuormitus päätyy joen kuljettamana Itämereen. Asialla voi olla merkitystä myös omakotitalo ja vapaa-ajan asuntojen asukkaiden kokemaan oikeudenmukaisuuteen jätevesijärjestelmien puhdistusvaatimuksista.

Tehostamalla 20 huonosti toimivan ympäristöluvanvaraisuuden piiristä pudonneen puhdistamon jäteveden käsittelyä voidaan päästä kuormitusvähenemään, joka vastaa orgaanisen aineen osalta yhden ja fosforin osalta peräti kolmen asukasvastineluvultaan (AVL) 10 000 jätevedenpuhdistamon vesistökuormitusta. Yhdistyksen alustavan selvityksen perusteella Vantaanjoen vesistöalueella on lukuisia tällaisia hajajätevesilainsäädännön piiriin pudonneita puhdistamoita, joiden puhdistusvaatimukset ovat vuonna 2014 huomattavasti lieventyneet ja tarkkailuvelvoitteet poistuneet. Lisäksi näillä usein leiri- ja kurssikeskuksissa sijaitsevissa puhdistamoissa jätevesikuormitus on sesonkiluonteista, jolloin puhdistusprosessit ovat kovilla. Puhdistamoiden hoito ja huolto vaativat jatkuvaa työtä ja perehtyneisyyttä asiaan, mikä ei useinkaan ole itsestään selvää.

The Impact

The quantified nutrient reduction/removal is 400 kg for 20 year(s).

Puhdistamoiden huollolla ja hoidolla on merkittävä vaikutus saavutettavaan puhdistustulokseen. Tehostamalla 20 huonosti toimivan ympäristöluvanvaraisuuden piiristä pudonneen puhdistamon jäteveden käsittelyä voidaan päästä kuormitusvähenemään, joka vastaa orgaanisen aineen (2 900 kg/v) osalta yhden ja fosforin (400 kg/v) osalta peräti kolmen asukasvastineluvultaan (AVL) 10 000 jätevedenpuhdistamon vesistökuormitusta. Potentiaalinen kuormitusvähenemä on huomattava. Esimerkiksi Nurmijärven kirkonkylän jätevedenpuhdistamon (AVL 7 430) keskimääräinen kuormitus Vantaanjokeen vuonna 2016 oli orgaanista ainesta kuvastavan BOD:n osalta 2 500 kg/v, fosforin osalta 146 kg/v ja typen osalta 13 500 kg/v.

Nutribute-rahoituksella teetämme vesianalyyseja puhdistustuloksen paranemisen osoittamiseksi. Vesianalyyseilla saadaan arvokasta tietoa todellisesta kuormituksesta ja pystytään myöhemmin näyttämään kuormituksen väheneminen tehtyjen toimenpiteiden seurauksena. Näin parhaat ja tehokkaimmat keinot puhdistamoiden toiminnan tehostamiseksi voidaan jakaa edelleen eteenpäin.

Risks and Challenges

Suurimmat riskit liittyvät toimenpidesuositusten jalkauttamisen onnistumiseen. Riskiä hallitaan opastamalla puhdistamonhoitajia paikan päällä, edistämällä heidän verkostoitumistaan keskenään ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi ja hyvän puhdistustuloksen takaamiseksi myös hankkeen päätyttyä. Hankkeen tuloksista viestitään tehokkaasti eri sidosryhmille, jolloin yleinen tietämys ja osaaminen kasvavat. 

Kun puhdistamon toimintaperiaatteet, jäteveden haittavaikutukset sekä (lähi)ympäristön arvo ovat puhdistamoiden hoidosta vastaavien ja päättävien tahojen tiedossa, on heidän huomattavasti helpompi ymmärtää puhdistamoiden huolto- ja korjaustoimenpiteiden tärkeys. Puhdistamonhoitajille syntyy myös arvostusta työtään kohtaan, kun sen merkitys ja tärkeys ymmärretään. Oleellinen osa hanketta on myös, että viranomaiset saavat hankkeesta tietoa mahdollisesti tarvittavien puhdistamoiden erillismääräysten antamiseksi.


Timetable, Milestones & Reporting

Hanke on kaksivuotinen ja se toteutetaan vuosina 2018-2019.

Vuonna 2018 etsitään kohteet hyödyntäen vesiensuojeluyhdistyksen vahvoja suhteita alueensa kuntiin ja selvitetään niiden jäteveden käsittelyn tilanne kiinteistökäynnein yhdessä puhdistamoiden hoitajien kanssa ja tarvittaessa näytteenotoin, joiden määrää riippuu Nutribute-rahoituksen suuruudesta. Samalla kartoitetaan kuntien puhdistamoille mahdollisesti määräämien velvoitteiden tilanne.

Vuonna 2019 viimeisteillään kohteiden kartoitus ja kartoitustulosten perusteella laaditaan puhdistamokohtaiset sekä yleisemmät toimenpidesuositukset puhdistamoille sekä kunnille. Hankkeen lopuksi järjestetään seminaari tuloksista. Hanketta on mahdollisuus jatkaa tarvittaessa kohteiden toiminnan seurannalla ja suositusten päivittämisellä.

Hankkeen tulokset ja toimenpidesuositukset jaetaan hankkeeseen osallistuneiden ja sidosryhmien kesken sekä julkaistaan Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen verkkosivuilla: www.vantaanjoki.fi

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys / Water Protection Association of the River Vantaa and Helsinki Region

Yhdistyksen perustehtävä on vesiensuojelun edistäminen toimialueellaan. Tätä toteutetaan tutkimalla Vantaanjoen valuma-alueen pintavesien ja jätevesien laatua yhteistarkkailuna, selvittämällä pohjavesien tilaa, kehittämällä lähes miljoonan ihmisen lähivesistön virkistyskäyttöä ja osallistumalla tutkimus- ja valistustoimintaan. Yhdistys tekee selvityksiä ja tarkkailua myös erillisinä projekteina ja edistää vesistöalueen virkistyskäyttöä ja toimijoiden yhteistyötä.

Lue lisää: www.vantaanjoki.fi

Hanketiimi

Hankkeeseen osallistuvat toiminnanjohtaja Anu Oksanen, ympäristöasiantuntijat Asko Särkelä ja Jari Männynsalo sekä vanhempi jätevesineuvoja Sanna Laakso. Tiimin jäsenillä on yhteensä useiden kymmenien vuosien kokemus paikallisesta vesiensuojelutyöstä, kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden käyttö- ja päästötarkkailusta, vesistötarkkailusta, pienien kiinteistökohtaisten puhdistamoiden neuvontahankkeista ja alan tutkimuksesta.

Post a Comment

 • There are no Comments for this Campaign..

Followers